Årsmötet

Hej alla medlemmar , här kommer inbjudan till årsmötet 2021.

 Den 25/3 kl 19:00, via Zoom

https://zoom.us/j/98824443600?pwd=cmZVR2Z5b2N2L2V4bEYyTXJ6Vno1dz09

Meeting ID: 988 2444 3600
Passcode: 0tK0Dp

Handlingar görs tillgängliga en vecka i förväg på www.vinylkultur.se 

Ärenden

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter.
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 6. Val av
  1. 1 ledamot i styrelsen för en tid av 2 år.
  2. 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.
  3. 1 revisor för en tid av 1 år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).
  4. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
 7. Mötets avslutande

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet